Usługi Geodezyjne - Szczecin | Geosit

1. Wyznaczenie obiektu w terenie.
2. Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia podziemnego terenu.


 

1. Wyznaczenie obiektu w terenie.

Geodezyjna obsługa inwestycjiZgodnie z prawem budowlanym wszystkie obiekty, które wymagają pozwolenia na budowę, muszą zostać wyznaczone w terenie przez jednostki służby geodezyjnej, przed rozpoczęciem realizacji. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zadaniem geodezyjnego wytyczania obiektów budowlanych w terenie jest zapewnienie tym obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a w szczególności zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektów względem sąsiednich obiektów istniejących i projektowanych oraz wzglądem granic działek. Prace te polegają na odpowiednim zamarkowaniu w terenie: osi konstrukcyjnych budowli, czy też punktów załamania projektowanego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, jak również stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej i reperów wysokościowych.

Wytyczenie prostych obiektów budowlanych (dom jednorodzinny) realizowane jest w bardzo szybkich terminach (2-5 dni), bardziej skomplikowane projekty (hale przemysłowe, inwestycje drogowe) wymagają geodezyjnego opracowania projektu, co powoduje wydłużenie czasu realizacji.

 

 

ETAPY REALIZACJI ZLECENIA

1. PRZYJĘCIE ZLECENIA
Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia, zawierające: dane zleceniodawcy, dane o obiekcie i zakres prac do wykonania.
2. PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
W celu wytyczenia obiektu budowlanego w terenie należy przekazać jednostce wykonawstwa geodezyjnego projekt budowlany.
3. WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH W TERENIE
Po opracowaniu geodezyjnym dokumentacji projektowej tyczenie obiektu w terenie. Efektem prac jest zbiór punktów terenowych jednoznacznie określający położenie i konstrukcję obiektu. W przypadku dużych inwestycji, prace związane z tyczeniem inwestycji realizowane są w etapach, uzależnionych od postępów w budowie oraz wymogów inwestora. W trakcie etapowego wytyczania obiektów budowlanych prowadzi się jednocześnie pomiary kontrolne elementów już wybudowanych. Przekazanie wytyczonych punktów charakterystycznych wykonawcy prac budowlanych.
4. WPIS DO DZIENNIKA BUDOWY
Opis wykonanych czynności geodezyjnych zostaje wpisany do dziennika budowy i podpisany przez geodetę uprawnionego. Od tego momentu można rozpocząć realizację inwestycji.

2. Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia podziemnego terenu.

Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz sieci uzbrojenia podziemnego terenu podlegają inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Obowiązek ten nakładają na inwestora przepisy Prawa budowlanego oraz prawa Geodezyjnego i kartograficznego. W celu zakończenia budowy niezbędna staje się mapa inwentaryzacji powykonawczej. Jest to dokument, który poświadcza ujawnienie nowo wybudowanych obiektów w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Mapa z inwentaryzacji powykonawczej stanowi również jeden z podstawowych elementów niezbędnych podczas procesu starania się o pozwolenie na użytkowanie.

WAŻNE:

Zdarza się, że przewody uzbrojenia terenu zasypywane są przez wykonawcę prac budowlanych przed ich zainwentaryzowaniem. W takim przypadku możliwy jest pomiar urządzeniami wykrywającymi przewody ale są to dodatkowe koszty i czas. By tego uniknąć wystarczy skoordynować prace związane z kładzeniem przewodu, z pracą geodety, wówczas możliwa jest, wymagana prawem inwentaryzacja bezpośrednia.
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej to okres od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od wielkości opracowywanego obiektu.

ETAPY REALIZACJI ZLECENIA

1. PRZYJĘCIE ZLECENIA
Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia, zawierające: dane zleceniodawcy, dane o obiekcie i zakres prac do wykonania.
2. PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI BUDOWY
W celu określenia zgodności usytuowania zrealizowanego obiektu z projektem zleceniodawca przekazuje geodecie techniczną dokumentację budowlaną.
3. ZGŁOSZENIE PRAC I POZYSKANIE MATERIAŁÓW Z ZASOBU GEODEZYJNEGO
Zgłoszenie prac w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pozyskanie niezbędnych danych do realizacji zlecenia.
4. WYKONANIE POMIARU W TERENIE, SPORZĄDZENIE OPERATU TECHNICZNEGO
Po analizie technicznej dokumentacji budowlanej wykonywane są czynności terenowe, mające na celu pomiar zrealizowanej inwestycji. Sporządzenie operatu geodezyjnego i aktualizacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – przekazanie dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
5. PRZEKAZANIE MAPY Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ
Poświadczone przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapy zostają przekazane Zamawiającemu w ilości uzgodnionej podczas składania zlecenia.
telefon fax email