Mapy geodezyjne - Szczecin | Geosit

Mapy do celów projektowychMapa do celów projektowych powstaje przez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji oraz, w razie konieczności, mapa taka uzupełniana jest o dodatkową treść, zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa. Odbywa się to na drodze pomiaru terenowego wykonywanego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego posiadające odpowiednie uprawnienia. Mapa do celów projektowych potrzebna jest m.in. przy sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych takich jak np. plan zagospodarowania działki, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.
Treścią takiej mapy są elementy ewidencji gruntów i budynków, zagospodarowania terenu a także sieci uzbrojenia terenu. Najczęściej sporządza się ją w skalach 1:500 oraz 1:1000. Dodatkowo aktualizacji podlega pas szerokości 30 m okalający teren inwestycji.

Mapy do celów projektowych można wykonać w dwóch wariantach:

mapy

  • mapa analogowa - sporządzona na kopii mapy zasadniczej, otrzymanej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzupełniona danymi pozyskanymi z bezpośredniego pomiaru w terenie.
  • mapa numeryczna (wektorowa) - sporządzona na podstawie wektoryzacji mapy zasadniczej, uzupełniona danymi pozyskanymi z bezpośredniego pomiaru w trenie, przedstawiona w postaci cyfrowej i dostosowana do komputerowego przetwarzania.

Mapa numeryczna w stosunku do mapy analogowej charakteryzuje się wyższą dokładnością, przejrzystością w czytaniu, możliwością wielokrotnego drukowania, możliwością zarządzania i edytowania (np. przedstawienia w różnych skalach, kolorach i treści) oraz możliwością komputerowego jej uzupełnienia o projektowane elementy inwestycji.

Sporządzenie mapy do celów projektowych to okres od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od wielkości opracowywanego terenu.

ETAPY REALIZACJI ZLECENIA

1. PRZYJĘCIE ZLECENIA
Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia, zawierające: dane zleceniodawcy, dane o obiekcie i zakres prac do wykonania.
2. ZGŁOSZENIE PRAC I POZYSKANIE MATERIAŁÓW Z ZASOBU GEODEZYJNEGO
Zgłoszenie prac w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno i Kartograficznej. Pozyskanie niezbędnych danych do realizacji zlecenia.
3. AKTUALIZACJA - POMIARY W TERENIE
Wywiad terenowy, analiza istniejącej dokumentacji geodezyjno kartograficznej opracowywanego terenu. Pomiary terenowe mające na celu aktualizację istniejącej mapy zasadniczej.
4. SPORZĄDZENIE AKTUALNEJ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Na podstawie zebranych danych sporządzenie mapy do celów projektowych. W zależności od zamówienia mapa sporządzana jest w sposób tradycyjny (papier, folia) lub cyfrowy (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym np. dxf, dwg)
5. SKOMPLETOWANIE OPERATU
Sporządzenie operatu geodezyjnego i aktualizacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – przekazanie dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przyjęcie do zasobu geodezyjnego wykonanej pracy geodezyjnej, opatrzenie odpowiednimi klauzulami przez Ośrodek mapy do celów projektowych.
6. PRZEKAZANIE GOTOWEJ MAPY
Poświadczona przez Ośrodek mapa lub CD z cyfrową mapą zostaje przekazana Zamawiającemu w ilości i formacie uzgodnionym podczas składania zlecenia.
telefon fax email